Jsme sociální podnik, který se zaměřuje především na zaměstnávání osob, znevýhodněných na trhu práce. Níže uvedenou deklarací se hlásíme k principům sociálního podnikání. Deklarace principů sociálního podnikání s.r.o. Zelený klíč 1/Sociální podnik přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování v regionu Mostecka, cílem sociálního podniku je vytvářet ve společném zájmu stabilní pracovní místa pro osoby dlouhodobě nezaměstnané s evidencí delší než 12 měsíců, osoby opakovaně nezaměstnané s evidencí v celkovém součtu 12 měsíců za poslední 2 roky a osoby se zdravotním znevýhodněním. Výše jmenovaným znevýhodněným skupinám zajišťuje pracovní podmínky odpovídající jejich potřebám (např. zkrácené pracovní úvazky, modulární rozvržení pracovní doby, zaučení v provozu, psychosociální podporu apod.). Minimálně 30% zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z vymezených cílových skupin. 2/Sociální podnik svou činností přispívá ke komplexnímu rozvoji regionu Mostecka, podporuje solidární chování a sociální začleňování. Své služby realizuje s maximálním ohledem na životní prostředí. Je orientován lokálně, uspokojuje místní potřeby a využívá místní zdroje, vstupuje do místních iniciativ a partnerství. Mezi spolupracující subjekty patří mj. státní správa, územně samosprávní celky, partnerské NNO, sociální partneři. 3/Hospodaření společnosti je vícezdrojové. Případný zisk z účasti na trhu je použit pro rozvoj sociálního podniku nebo naplňování jeho obecně prospěšného cíle. Ze zisku bude sociální podnik minimálně 51% reinvestovat do rozvoje společnosti. Tímto opatřením bude zajištěn další růst firmy a udržitelnost pracovních míst. 4/Vztahy sociálního podniku směřují k maximálně možnému zapojení pracovníků do rozhodování a k posílení sociální soudržnosti. Zaměstnanci jsou zapojeni do jeho činnosti, tzn. mají právo vyjadřovat se k strategickým dokumentům týkajících se fungování sociálního podniku a fungování sociálního podniku, mohou svobodně prezentovat své podněty, stížnosti či výhrady, a to v rámci individuálních či skupinových porad a dotazníkových šetření hodnocení spokojenosti. Dále jsou finančně motivováni k dalším inovacím. Pracovní podmínky zaměstnanců jsou rovné, všichni zaměstnanci mají stejná práva a povinnosti. Sociální podnik vytváří pracovní prostředí, které zajišťuje všem zaměstnancům podporu, pracovní příležitosti a smysluplnou práci a odpovídající mzdu, která reflektuje individuální přístup a osobní dispozice zaměstnanců. 5/Sociální podnik nepřipustí přímou či nepřímou formu diskriminace pracovníků na základě pohlaví, rasy, věku, dosaženého stupně vzdělání, změněné pracovní schopnosti, náboženství, rodinného stavu atd. .
Zelený klíč s.r.o.
ZELENÝ KLÍČ   sociální podnik NOVĚ NABÍZÍME TAKÉ  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE